خانه / پیش بینی ورزشی / چگونه شرط بندی کنیم؟ آموزش پیش بینی فوتبال (قسمت پنجم)

چگونه شرط بندی کنیم؟ آموزش پیش بینی فوتبال (قسمت پنجم)

شرط بندی زنده - شرطبندی - آپشن پیش بینی - آپشن - هندیکپ - آسیایی - کارت بازی - داور

معرفی بهترین سایتهای پیش بینی فوتبال و انفجار و کازینو توسط تیم متخصص

(شرط بندی زنده – شرطبندی – آپشن پیش بینی – آپشن – هندیکپ – آسیایی – کارت بازی – داور)

گل‌های تیم:

تعداد گل‌هایی که توسط تیم منتخب در ۹۰ دقیقه وقت قانونی به ثمر برسد.

وقت اضافه و پنالتی محاسبه نمی‌شود.

مجموع گل‌های زده شده بازیکن:

بازیکن منتخب باید حداقل در بخشی از مسابقات شرکت کند تا شرط معتبر باشد.

گل‌هایی که در ۹۰ دقیقه وقت قانونی و وقت اضافه زده شوند، محاسبه می‌شوند.

گل‌های ضربات پنالتی (در پایان بازی) محاسبه نمی‌شوند.

اولین تیمی که گل با ضربه سر داشته باشد:

اگر هیچ گلی با ضربه‌ی سر نباشد، شرط‌های مربوطه لغو خواهند شد.

مجموع کرنرها، کرنرهای نیمه دوم:

کرنرهای گرفته شده اما زده نشده حساب نمی‌شود (این در مورد تمامی شرط‌های کرنر صدق می‌کند).

درصورتی‌که بازی پیش از ۹۰ دقیقه وقت قانونی معلق شود،

تمامی شرط‌ها لغو خواهند شد مگر این‌که ثبت نتیجه‌ی شرطی پیش‌تر صورت گرفته باشد.

اگر کرنری به‌درستی زده نشود یا به هر دلیلی تکرار شود، فقط یکی از کرنرها حساب می‌شود.

(شرط بندی زنده – شرطبندی – آپشن پیش بینی – آپشن – هندیکپ – آسیایی – کارت بازی – داور)

کرنرهای وقت اضافه در شرط بندی زنده:

تنها کرنرهای گرفته شده در وقت اضافه محاسبه خواهد شد.

درصورتی‌که بازی پیش از اتمام وقت اضافه معلق شود تمامی شرط‌ها لغو خواهند شد

مگر این‌که ثبت نتیجه‌ی شرطی پیش‌تر صورت گرفته باشد.

مولتی کرنر:

نتیجه‌ی مولتی کرنر با ضرب تعداد کرنرهای نیمه اول در تعداد کرنرهای نیمه دوم به‌دست می‌آید.

هندیکپ کرنر بازی:

کرنرهای گرفته شده اما زده نشده حساب نمی‌شوند.

هندیکپ روی تعداد کرنرهای نهایی هر تیم برای مشخص شدن برنده اعمال می‌شود.

اگر بازی معلق شود شرط‌ها لغو خواهند شد.

کرنرهای ترکیب شده:

ثبت نتایج کرنرهای ترکیب شده بر اساس مجموع کرنرها در پایان مسابقه محاسبه می‌شود.

مجموع گل‌ها/ تعداد گل‌ها در بازی/ مجموع گل‌های ترکیب‌شده در شرط بندی زنده:

درصورتی‌که بازی پیش از اتمام ۹۰ دقیقه وقت قانونی معلق شود تمامی شرط‌ها لغو خواهند شد،

مگر این‌که ثبت نتیجه‌ی شرطی پیش‌تر صورت گرفته باشد.

(شرط بندی زنده – شرطبندی – آپشن پیش بینی – آپشن – هندیکپ – آسیایی – کارت بازی – داور)

گل‌های وقت اضافه در شرط بندی زنده:

قوانین کلی گل در شرط بندی زنده اعمال می‌شود

اما فقط گل‌های زده شده در وقت اضافه محاسبه می‌شوند.

نتیجه بازی در زمان شروع وقت اضافه (۰-۰) در نظر گرفته می‌شود.

پیش بینی نتیجه ده دقیقه بازی در شرط بندی زنده:

شرط‌ها با توجه به تعداد اتفاقاتی که در ۱۰ دقیقه انتخاب شده از بازی صورت می‌گیرد ثبت می‌شوند.

بازه‌های زمانی ۴۱ تا ۵۰ و ۸۱ تا ۹۰ شامل وقت اضافه نیز خواهد بود.

اتفاقاتی که در بازه زمانی مشخص شده به وقوع می‌پیوندند محاسبه می‌شوند نه زمانی که اعلام می‌شوند.

در صورت معلق شدن بازی هر شرطی که در بازه زمانی بسته شده کامل انجام نشده باشد لغو خواهد شد

مگر این‌که نتیجه‌ی شرطی پیشتر مشخص شده باشد.

توجه داشته باشید که در پیش بینی‌های ۱۰ دقیقه‌ای مربوط به ضربات آزاد،

پنالتی به‌عنوان ضربه‌ی آزاد به‌حساب نمی‌آید.

کرنرها، پرتاب اوت، ضربه دروازه و ضربات آزاد که به هر دلیلی باید تکرار شوند تنها یک‌بار محاسبه خواهند شد. پرتاب‌های اوت اشتباه محاسبه نمی‌شوند.

زوج یا فرد گل‌های بازی:

پیش بینی زوج یا فرد بودن جمع گل‌های زده شده در بازی.

توجه داشته باشید که هر بازی که بدون گل (۰-۰) تمام شود، زوج محسوب می‌شود.

برای شرط‌های مربوط به زوج یا فرد تیم‌ها،

اگر تیم منتخب هیچ گلی به ثمر نرساند عدد زوج ثبت خواهد شد.

درصورتی‌که بازی معلق شود شرط‌های مربوط به آن بازی لغو خواهند شد.

(شرط بندی زنده – شرطبندی – آپشن پیش بینی – آپشن – هندیکپ – آسیایی – کارت بازی – داور)

هر دو تیم گل بزنند:

اگر بازی بعد از این‌که هر دو تیم موفق به زدن گل شده باشند لغو شود، شرط معتبر بوده و ثبت نتیجه می‌شود.

و شرط بله:

هر دو تیم گل بزنند برنده و شرط خیر:

بازی بدون گل تمام شود یا فقط یکی از تیم‌ها گل بزند بازنده ثبت خواهد شد.

در غیر این صورت اگر بازی بدون این‌که هر دو تیم گل بزنند به تعویق بیفتد یا معلق شود تمامی شرط‌ها لغو خواهند شد.

هر دو تیم در نیمه‌ی اول و یا نیمه‌ی دوم گل بزنند:

پیش بینی این‌که هر دو تیم در نیمه‌ی اول و یا در نیمه‌ی دوم گل خواهند زد.

اگر بازی معلق شود شرط‌ها لغو خواهند شد مگر این‌که نتیجه‌ی شرط پیش‌تر مشخص شده باشد.

تیم میزبان یا میهمان در نیمه اول یا دوم گل بزند:

پیش بینی این که یکی از تیم‌ها در نیمه اول یا دوم گل خواهد زد.

اگر بازی معلق شود شرط‌ها لغو خواهند شد، مگر این‌که نتیجه‌ی شرط پیش‌تر مشخص شده باشد.

اگر بازی در زمین بی طرف برگزار شود با هدف ثبت نتایج شرط‌ها تیمی که نام آن اول نوشته شده باشد تیم میزبان در نظر گرفته خواهد شد.

نتیجه‌ی نیمه بازی و هر دو تیم گل بزنند:

پیش بینی نتیجه نیمه اول بازی و این‌که آیا هر دو تیم در نیمه اول گل خواهند زد.

اگر بازی معلق شود شرط‌ها لغو خواهند شد، مگر این‌که نتیجه شرط پیش‌تر مشخص شده باشد.

نتیجه‌ی نیمه و مجموع گل‌های نیمه :

پیش بینی نتیجه‌ی نیمه‌ی اول بازی و تعداد گل‌های زده شده در نیمه اول است.

اگر بازی معلق شود شرط‌ها لغو خواهند شد مگر این‌که نتیجه‌ی شرطی پیش‌تر مشخص شده باشد.

گل‌های گروه:

حداقل ۴ بازی باید برگزار شود تا شرط‌ها معتبر باشند.

مسابقاتی که معلق شوند یا به تعویق بیافتند ۲.۵ گل محاسبه خواهند شد.

(شرط بندی زنده – شرطبندی – آپشن پیش بینی – آپشن – هندیکپ – آسیایی – کارت بازی – داور)

سریع‌ترین گل:

پیش بینی تیمی که سریع‌ترین گل را با توجه به زمان شروع بازی به ثمر خواهد رساند.

قانون dead heat و قانون ۴ (۴ rule)

(کسر مبلغ مشخصی از برد زمانی که یکی از شرکت‌کنندگان مسابقه در بازی شرکت نکند و این اتفاق بعد از بسته شدن شرط شما بیافتد) اعمال می‌شود.

ثبت نتایج شرط‌ها بر اساس زمانی است که اولین گل به ثمر می‌رسد.

مسابقاتی که با تأخیر شروع می‌شوند اما در همان روز برگزار می‌شوند نیز محاسبه خواهند شد.

بیشتر/ کمتر گل‌های بازی:

پیش بینی این‌که بیشتر یا کمتر از ۲.۵ گل در بازی خواهد بود.

اگر بازی پیش از اتمام ۹۰ دقیقه وقت قانونی معلق شود تمامی شرط‌ها لغو خواهند شد مگر این‌که نتیجه‌ی شرط پیش‌تر مشخص شده باشد.

(شرط بندی زنده – شرطبندی – آپشن پیش بینی – آپشن – هندیکپ – آسیایی – کارت بازی – داور)

جمع دقایق گل‌های بازی:

پیش بینی مجموع دقایق گل‌های بازی.

برای مثال: گل‌هایی که در دقیقه ۲۴، ۵۱ و ۵۹ زده می‌شوند جمع آن‌ها ۱۳۴ دقیقه می‌شود.

هر گلی که در وقت اضافه‌ی نیمه‌ی اول زده شود ۴۵ دقیقه حساب می‌شود.

گل‌هایی که در وقت اضافه‌ی نیمه‌ی دوم زده می‌شوند ۹۰ دقیقه حساب می‌شوند.

اگر اختلاف نظری در مورد زمان وقوع گل به وجود آید زمان اعلام شده توسط Press Association مبنا خواهد بود.

اگر بازی معلق شود تمامی شرط‌ها به‌غیراز آن‌هایی که پیش از معلق شدن کامل شده‌اند لغو می‌شوند،

برای مثال (گل‌هایی که در دقیقه ۴۰، ۴۵ و ۶۰ زده شده‌اند و بازی در دقیقه ۶۵ معلق شده باشد، شرط‌های بیشتر از دقیقه ۴۰ برنده و شرط‌های کمتر بازنده ثبت خواهند شد).

(شرط بندی زنده – شرطبندی – آپشن پیش بینی – آپشن – هندیکپ – آسیایی – کارت بازی – داور)

تعداد کارت‌های بازی:

کارت زرد ۱ امتیاز و کارت قرمز ۲ امتیاز حساب می‌شود.

کارت زرد دوم امتیازی ندارد

حداکثر امتیازی که یک بازیکن می‌تواند دریافت کند ۳ امتیاز است.

کارت‌هایی که در ۹۰ دقیقه وقت قانونی مسابقه نشان داده شده‌اند محاسبه می‌شوند.

هر کارتی که بعد از سوت پایانی مسابقه نشان داده شود در ثبت نتایج شرط‌ها تاثیری ندارد.

کارت‌های داده شده به مدیر، مربی، ذخیره و غیره حساب نمی‌شوند.

چنانچه بازی قبل از پایان وقت قانونی لغو شود، تمامی این شرط‌ها لغو می‌شوند،

مگر این‌که نتیجه‌ی شرطی قبل از لغو بازی مشخص شده باشد.

اولین کارت و اولین بازیکن دریافت کننده‌ی کارت:

چنانچه دو بازیکن یا بیشتر همزمان از داور کارت بگیرند،

بازیکنی که اول کارت را از داور دریافت کند برنده حساب خواهد شد.

کارت زرد و قرمز هر دو در این نوع شرط محاسبه می‌شوند.

(شرط بندی زنده – شرطبندی – آپشن پیش بینی – آپشن – هندیکپ – آسیایی – کارت بازی – داور)

زمان اولین کارت:

کارت زرد و قرمز هر دو در ثبت نتایج شرط‌ها محاسبه می‌شوند.

اولین تیم و تیم بعدی دریافت کننده‌ی کارت:

تنها بازیکنانی که در زمین حضور دارند محاسبه می‌شوند.

چنانچه دو بازیکن یا بیشتر همزمان از داور کارت بگیرند، بازیکنی که اول کارت را از داور دریافت کند برنده حساب خواهد شد.

کارت قرمز ۲‌ امتیاز حساب می‌شود.

برای مثال بعد از دو کارت زرد و یک کارت قرمز نشان داده شده، کارت بعدی پنجمین کارت حساب خواهد شد

درباره‌ی enfejar

حتما ببینید

سایت های شرط بندی برای بت بازهای ایرانی

سایت های شرط بندی برای بت بازهای ایرانی

معرفی و بررسی امکانات بهترین سایت های شرط بندی برای بت بازهای ایرانی با راه …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *